Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
Közhasznú Szervezet | 1119 Budapest, Fehérvári út 47. | Telefon: 06-1-203-3868 | Mobil: 06-30-510-7537
Főoldal | E-mail | www.temie.hu

Alapszabály


A LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK FÜL ALATT MEGTALÁLHATÓ ÉS LETÖLTHETŐ! 

 

//temie.hu/index.php

 

  

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabálya

 

 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi CLXXXI . törvény rendelkezéseinek megfelelően módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály. /módosítások vastag, dőlt betűvel szedve/

1. A szervezet neve: Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

2. A szervezet rövidített neve: TEMI

3. A szervezet székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.

4. A szervezet bélyegzője: Kör alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható.

5. A képviseletet ellátja: Az Elnök.

6. A szervezet jellege:

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /továbbiakban: Egyesület/ országos hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő közművelődési közszolgálati feladatokat ellátó - kulturális szakmai érdekvédelem, érdekképviselet és szolgáltatás - civil szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel és elkülönült gazdálkodással rendelkezik.

7. Az Egyesület célja:

A polgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, könyvtárak, művelődési intézmények működtetése (nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés stb.), szakmai képviselete, a művészet és a művészetek támogatása. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzi.

7.1. Céljai elérése érdekében:
Elvégzi a részére biztosított költségvetési támogatás pályázati úton történő elosztását az illetékes Szakminisztérium és a TEMI közötti megállapodás alapján.

7.2. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi

Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól), illetve „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. tv. 76 §. alapján állami, illetve önkormányzati szervnek kell gondoskodnia.

Ezen feladatok közé tartozik a helyi közművelődési tevékenység ellátása, amelynek formái

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok,
- életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- az 1997. évi CXL. tv. 64-67.§. szerint a közkönyvtári ellátás.

/4/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
/TEÁOR ’08 szerint:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás/

/5/ Kulturális tevékenység
/TEÁOR ’08 szerint
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
94.12 Szakmai érdekképviselet/

/6/ Kulturális örökség megóvása
/TEÁOR ’08 szerint:
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység/

/9/ Környezetvédelem
/TEÁOR ’08 szerint:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/

/11/ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
/TEÁOR ’08 szerint:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/

/13/ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos kulturális tevékenység.
/TEÁOR ’08 szerint:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/

/14/ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
/TEÁOR ’08 szerint:
85.51 Sport, szabadidős képzés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység/

/18/ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegí-tése és a kapcsolódó szolgáltatások.
/TEÁOR ’08 szerint:
88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása

8. Az Egyesület működésének alapelvei:

a./ Az Egyesület az önkéntesség, a teljes egyenjogúság és a szolidaritás elve alapján jött létre, és közös feladatvállalással működik; a tagok jogai egyenlőek.
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
d./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
e./ Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján és a Civil Információs Portál útján is nyilvánosságra hozza.
f./ A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jog- ügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Egyesület vezető tisztségviselői az általuk képviselt intézmény pályázatának elbírálásával összefüggő döntéshozatalban - az összeférhetetlenség elkerülése érdekében - nem vehetnek részt.

g./ A közhasznú szervezet megszűntét követő 3 (három) évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
h./ Az Egyesület céljai megvalósítása során a polgárság, különösen a munkavállalók kulturális érdekeinek érvényesítésében együttműködik valamennyi, az Egyesület törekvéseit elfogadó szervezettel és intézménnyel.
i./ Az Egyesület célja szerinti tevékenységét nyilvánossággal végzi.
j./ Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.


9. Az Egyesület feladatai:

a./ A TEMI-ben felhalmozódott kulturális értékek gondozása és továbbfejlesztése, terjesztése és az intézmények működőképessége megőrzésének segítése.
b./ Képviseleti úton részt vesz a lakosság, a polgárok művelődését szolgáló döntések előkészítésében a közművelődést érintő szakmai és érdekegyeztető tárgyalásokon, szabályozási folyamatokban.
c./ A TEMI Elnöksége szervezi és végzi – az illetékes minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján – a költségvetési támogatás elosztását, a támogatás felhasználásának ellenőrzését, elszámolását és elszámoltatását. A költségvetési támogatás elosztása pályázati úton történik.

10. Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

a./ Az Egyesület rendes tagja (a továbbiakban: tag) lehet minden olyan

(i) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely alaptevékenységként végzi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott nyilvános könyvtári ellátást és/vagy közművelődési tevékenységet,

(ii) természetes személy, aki az előző bekezdés rendelkezéseinek megfelelő jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel – annak az előző bekezdés szerinti alaptevékenységéhez kapcsolódó –munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

és belépési nyilatkozatban kijelenti, hogy
- az Egyesület céljaival egyetért,
- elfogadja az Egyesület Alapszabályát,
- tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint
- fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége a soron következő ülésén dönt.

b./ Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
Az Egyesület tagja választhat és választható az Egyesület szerveibe.

c./ A tagsági viszony megszűnik:
- a tag halálával,
- a tag jogutód nélküli megszűnésével,
- az Egyesület megszűnésével,
- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával.

d./ Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
- azt a tagot, aki/amely az éves tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és ezt a mulasztását 30 napos fizetési póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére e határidőn belül sem teljesíti,
- azt a tagot, akit Bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, és a közügyektől eltiltott,
- azt a tagot, aki vagy amely tekintetében olyan körülmény következett be, amely miatt már nem felel meg a jelen Alapszabály 10. a./(i), illetve (ii) pontjaiban meghatározott követelményeknek.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

Az Egyesület tagja az Egyesületből bármikor kiléphet. A kilépést az Elnökséghez kell írásban bejelenteni.

A tag tagsági jogviszonyának bármely okból történő megszűnése esetén az Elnökség a tagot törli a tagnyilvántartásból. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

11. Pártoló tagság keletkezése és megszűnése:

Pártoló tag (a továbbiakban: pártoló tag) lehet minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet támogatni kívánja, a célkitűzéseivel egyetértve pártoló tagként munkájában részt kíván venni, és fizeti a pártoló tagokra a Közgyűlés által megállapított tagdíjat. A pártoló tagsági jogviszonyt – az Elnökség döntése alapján – az Egyesület, valamint a pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat meghatározott vagy határozatlan időre egyaránt. A pártoló tagsági jogviszony az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén.

12. Tagdíj és pártoló tagdíj:

A tagdíjat és a pártoló tagok tagdíjának mértékét a Közgyűlés évente határozza meg.

13. Az Egyesület legfőbb szervezetei:

- Közgyűlés
- Felügyelő Bizottság
- Elnökség
- Szakértői Csoport

Az Elnökség jelen Alapszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében eseti jellegű döntést előkészítő, tanácsadó testületeket állíthat fel.

13.1. Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb döntést hozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
Minden tagot egy szavazati jog illet meg, valamint kezdeményezési, véleménynyilvánítási, javaslattételi joggal rendelkezik.

A természetes személy tag a Közgyűlésen személyesen vehet részt. A jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek szervezeti képviselőjük útján vehetnek részt a Közgyűlésen. A jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a Közgyűlésen meghatalmazott útján is képviseltethetik magukat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

13.1.1. A Közgyűlés üléseinek gyakorisága, összehívásának rendje:

A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart, melyet az Elnökség hív össze.
A közgyűlésre szóló írásbeli meghívót a tagoknak - a hely, az időpont és a napirend közlésével együtt - legalább 10 nappal előbb meg kell küldeni.
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem volt határozatképes. A közgyűlésre szóló meghívóban minden esetben tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradás következményeiről, arról, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlés összehívását, ha az ok és a cél megjelölésével a tagok legalább 10%-a kéri, akkor az Elnök köteles - a Közgyűlés összehívására irányuló írásbeli kezdeményezést - a 10 napon belül összehívott Elnökség elé terjeszteni.
Az Elnökség a rendkívüli közgyűlés összehívásáról 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott határozatával dönt.
A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 30%-a - az ok és a cél megjelölésével - kéri. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a pártoló tagok és az Elnökség által meghívott személyek.

13.1.2. A Közgyűlés határozatképessége, a határozathozatal módja:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50% + 1 fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés a határozatait – amennyiben jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza.


A közgyűlésen a jelenlévők 2/3-os szavazata szükséges:

- az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
- más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása és e körben a vagyonnak való rendelkezéshez;
- a tagdíj mértékének megállapításához;
- a TEMI éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámolójának, valamint a közhasznúsági mellékletének elfogadásához;
- a tag kizárásával kapcsolatos fellebbezési határozatához.

A Közgyűlés személyi kérdésekben titkosan, egyéb ügyekben nyílt szavazással dönt.

Az Elnök, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Szakértői Csoport koordinátorának választása a következők szerint történik: amennyiben az adott tisztségre csak egy jelölt van, az adott tisztségre történő megválasztáshoz az érvényes szavazatok több mint fele szükséges. Több jelölt esetén megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, úgy az adott tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. Ez utóbbi esetben azt a személyt kell az adott tisztségre megválasztottnak tekinteni, aki a megismételt szavazás során a legtöbb szavazatot kapta.

Az Elnökség további 6 tagjának, a Felügyelő Bizottság további 2 tagjának megválasztása során a Közgyűlés listás szavazást tart. A listára felkerült jelöltek közül azok minősülnek megválasztottnak, akik a megválasztható tisztségviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik jelölt minősül megválasztottnak.

13.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ az Alapszabály megállapítása, módosítása
b./a tagdíj mértékének megállapítása;
c./ az Elnök, az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak, valamint a Szakértői Csoport koordinátorának megválasztása, illetve visszahívása;
d./ a TEMI az éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámolójának, valamint a közhasznúsági mellékletének elfogadása;
e./ döntés az Egyesület más szervezetekkel való egyesüléséről, szétválásáról, illetőleg feloszlásáról és e körben az Egyesület vagyonával való rendelkezésről;
f./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadása g./ a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása;
g./ döntés kitüntetések, díjak alapításáról;
h./ döntés az Egyesület tulajdonában álló ingatlan elidegenítéséről.
i./ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása;

13.2. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő Bizottság háromtagú. Tagjait a Közgyűlés titkos szavazással a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választja meg.

A Felügyelő Bizottsági tagok visszahívására az Egyesület Elnöksége tagjaira vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és elnöke az a személy, aki:

a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

13.2.1. Felügyelő Bizottság feladatai

- a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, az Egyesület határozatainak végrehajtását. Ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés eredményéről évente jelentésben számol be a Közgyűlésnek;

- a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet – Közgyűlést vagy Elnökséget – tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv – Közgyűlés vagy Elnökség – döntését teszi szükségessé; illetve ha a vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai) felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre jogosult szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

- a Felügyelő Bizottság véleményezi és ellenőrzi a Közgyűlés elé terjesztendő éves közhasznúsági jelentést,éves beszámolót,a szakmai beszámolót, valamint az éves költségvetést, és mindezekről jelentést terjeszt a Közgyűlés elé.

A Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti.

A Felügyelő Bizottság negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

13.3. Elnökség

13.3.1. Az Elnökség jogállása és választása

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, titkos szavazással választja meg.
Az Elnökség tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik

A Közgyűlés által titkos szavazással visszahívható az az Elnökségi tag, aki

- ellen bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult,
- az Egyesület Alapszabályában, belső szabályzataiban, határozataiban meghatározott, tisztségéhez kapcsolódó kötelezettségeit nem teljesíti vagy kötelezettségeit megszegi.

Az Elnökség érintett tagját minden esetben megilleti a védekezés joga.

Az Elnökséget az Elnök hívja össze.

13.3.2. Az Elnökség létszáma és összetétele

Az Elnökség létszáma: 3-7 fő
Az Elnökség tagjai: a./ elnök
b./
c./ további 1-6 elnökségi tag, amennyiben az Elnökség
létszáma a 3 főt meghaladja

13.3.3. Az Elnökség működése:

Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve a személyiségi jogokat érintő kérdéseket.

Az Elnökség határozatképes, ha ülésén (ide értve a határozatképtelenség miatt megismételt ülést is) a tagok több mint fele jelen van.
Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.


13.3.4. Az Elnökség főbb feladatai és hatásköre

a./.Amennyiben a TEMI elnöke munkaviszonyban látja el tisztségét, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozókat (jogviszony létesítése és megszüntetése).
b./ Biztosítja a Közgyűlés tevékenységéhez szükséges feltételeket, szervezi a folyamatos tájékoztatást, ellátja a két közgyűlés között az Egyesület működésével kapcsolatos feladatokat.
c./ Beszámoltatja az Elnököt és az egyéb választott, vagy kijelölt tisztségviselőt az Elnökség két ülése között végzett munkáról.
d./ Szakmai kapcsolatokat épít, együttműködik az önkormányzati, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel.
e./ A tagintézmények számára szakmai, jogi, képzési és információs szolgáltatást nyújt.
f./ beérkezett javaslatok alapján dönt az egyesületi kitüntetések, díjak adományozásáról.
g./ Dönt az állami támogatás felosztásáról.
h./ A tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket.

i./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó gazdasági tevékenységgel kapcsolatos döntés előkészítő munka, , az éves munkaterv, a költségvetés, az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés megvitatása, és a Közgyűlés elé terjesztése.
j./ döntés az Egyesület vagyonával való rendelkezésről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések kivételével,
k./ Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint mellékleteinek megvitatása, jóváhagyása.
l./ Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe utal.

13.4. Elnök

13.4.1. Az Elnök választása és jogállása

Az Elnököt a Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel, titkos szavazással a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választja.
Ellátja az Egyesület képviseletét. Az Egyesület nevében az aláírási jogot önállóan, illetőleg a banki ügyekben a bejelentett módon gyakorolja, illetve a szervezeti egységek vezetőire átruházhatja.

13.4.2. Az Elnök feladata és hatásköre

a./ Beszámol a Közgyűlésnek az Elnökség munkájáról, az Elnökségnek a két ülés között végzett munkáról.
b./ Kezdeményezi a Közgyűlés és az Elnökség összehívását, ellenőrzi a határozatok végrehajtását, és azok megküldését az Egyesület tagjai részére.
c./ A testületi ülések között felügyeli és koordinálja a TEMI Központi iroda munkáját
d./ Az Egyesület gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról negyedévente beszámolót készít, és azt az Elnökség elé terjeszti.
e./ Gondoskodik a költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítéséről és ezeket az Elnökség elé terjeszti.
f./ A tagdíjbefizetésről beszámol.
g./ Az Egyesület tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, az Egyesület életével kapcsolatos információkat - a személyi kérdések kivételével - az aktualitásoknak megfelelően az Egyesület honlapján megjelenteti.
h./ Az illetékes Szakminisztériummal kötött megállapodás szerint évenként gondoskodik a költségvetési támogatásra benyújtható pályázat kiírásáról, az összes pályázat elbírálása után az elnyert támogatásokat sajtó útján közzéteszi.
i./ A Bíróságok és más Hatóságok előtt képviseli az Egyesületet, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség tagjaira átruházhatja.
j./ Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói és szervezeti egységének vezetői felett. A szervezeti egységek vezetői a munkáltatói jogokat átruházott jogkörben gyakorolják munkavállalóik felett.
l./ Előzetes bejelentkezés alapján köteles a tagintézmények kérésére az Egyesület ügyeiről felvilágosítást adni, az Egyesület irataiba való betekintést az SZMSZ-ben meghatározottak szerint lehetővé tenni.
k./ Az Elnök megválasztásának idejére, feladatainak ellátására megbízási jogviszony létesíthető.


13.5. A Szakértői Csoport

13.5.1. A Szakértői Csoport jogállása

A Szakértői Csoport az Egyesület döntés-előkészítő, tanácsadó szakmai testülete.

A Szakértői Csoport koordinátorból, a koordinátor helyettesének tisztségét ellátó Szakértői Csoport Vezetőből és 2-7 további tagból áll. A Szakértői Csoport koordinátorát a Közgyűlés választja meg a megválasztás napját követő 4. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, míg a Szakértői Csoport Vezetőjét és további tagjait az Elnökség választja meg határozott feladatra és időtartamra.

A Szakértői Csoport koordinátora, vezetője és további tagjai megbízatásukból bármikor visszahívhatók. A Szakértői Csoport koordinátorának visszahívásáról való döntés a Közgyűlés, míg a vezető és a további tagok visszahívásáról való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. A Szakértői Csoport koordinátorának, vezetőjének és további tagjainak jogviszonyára egyebekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

13.5.2. A Szakértői Csoport feladat- és hatásköre

- előkészíti a költségvetési támogatások pályázat alapján történő elosztását, indokolt javaslatot terjeszt az Elnökség elé a költségvetési támogatás intézményi elosztására, összegére, közreműködik a támogatás felhasználásának ellenőrzésében, véleményezi a pályázati kiírást,
- A fenti pályázatok feldolgozása, a problémás intézmények szakmai és pénzügyi áttekintése, a feltárt hiányosságok kijavításához szakmai segítségnyújtás.
- Közreműködés az intézmények szakmai, jogi, gazdasági, szervezetfejlesztési, stb. problémáinak felszámolásában.
- A TEMI Központi Iroda tevékenységének segítése.
- Az Elnökség részére szakmai anyagok előkészítése.
- Intézmények részére tanácsadás.
- Pályázatok, statisztikák, működési stratégiák kidolgozása.
- Továbbképzések, szakmai napok szervezése évente két alkalommal.
- Szakmai együttműködés a TEMI Elnökségével, a TEMI Központi Irodával.


13.5.3. A Szakértői Csoport működési rendje

A Szakértői Csoport működésének részletes szabályait az Elnökség állapítja meg.

13.6. Az Egyesület jogi személy szervezeti egysége(i)

Az Egyesület jogi személy személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a TEMI Fővárosi Művelődési Háza (a továbbiakban: TEMI FMH).

A TEMI FMH önálló az Egyesület költségvetésén belül elkülönítetten vezetett és nyilvántartott – az Egyesület Elnöksége által jóváhagyott - éves költségvetés alapján gazdálkodik, saját vagyonnal rendelkezik és az Elnökség által jóváhagyott munkaterv alapján végzi tevékenységét.

A TEMI FMH székhelye : 1119 Budapest, Fehérvári út 47.

A TEMI FMH ügyintéző és képviseleti szerve az FMH igazgatója, akinek megválasztására és visszahívására az Egyesület Elnöksége jogosult.

Az FMH igazgatója önállóan képviseli a jogi személy szervezeti egységet

A TEMI FMH igazgatója – a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott korlátozásokkal és feltételekkel - önállóan gyakorolják a munkáltatói jogkört TEMI FMH munkavállalói felett. A munkáltatói jogkör gyakorlásának módját az SZMSZ tartalmazza.

14. Az Egyesület

14.1. Az Egyesületi határozatok dokumentálása, nyilvánosság biztosítása

- Az Egyesület elnöke a Testületek által hozott határozatokról a folyamatos nyilvántartást (Határozatok Könyvét) vezeti.
- A Határozatok Könyvében meg kell jelölni a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számát, a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
- Az Elnökség a meghozott határozatokról az érintetteket írásban értesíti, egyébként a meghozott határozatokat a honlapján közzéteszi. A Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet, és az azokban foglaltakról az Elnök által hitelesített másolatot kérhet.
- Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökségi iroda vezetőjével való előzetes időbeni egyeztetés alapján az érintettek betekinthetnek.
- Az Egyesület működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai igénybevételének módját az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.
- Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig honlapján közzéteszi.

14.2. Az aláírási jog

Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott egyesületi név alatt az Elnök önállóan ír alá. Az TEMI FMH képviseletében annak Igazgatója a TEMI FMH géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alatt nevét önállóan írja alá.

14.3. Banki aláírási jog

A banki aláírási jogot az Egyesület Elnöke önállóan, vagy az Elnökség tagjai közül kettő együttesen gyakorolja. Az Elnök a szervezeti egységek vezetőinek korlátozott aláírási jogot biztosíthat.

Az állami támogatás elkülönített számláján a banki aláírási jogot az Egyesület Elnöke önállóan gyakorolja.

14.4. Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület - ide értve ezen belül a TEMI FMH-t is - bevételeivel - jogszabályi keretek között - önállóan gazdálkodik, pénzeszközeit önálló számlán kezeli.

A Területi Művelődési Intézmények Egyesületéhez tartozó intézmények részére adott állami támogatást az Egyesület pénzeszközeitől elkülönítve, külön számlán kezeli.

Az Egyesület alapfeladatainak ellátásához önállóan, vagy más szervezetekkel közösen is vállalkozhat.

Az Egyesület a gazdálkodása során keletkezett eredményt nem oszthatja fel, azt csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használhatja.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, pályázathoz kötheti.

14.5. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha

- a Közgyűlés döntése alapján átalakul,
- b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz,
- c) a bíróság feloszlatja,
- d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
- e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt vezető szerve az Elnökség jár el.

15. Záró rendelkezések

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete Alapszabályában nem szabályozottakra nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.

Az Egyesület működésére és szervezetére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.


Az Egyesület módosított alapszabályát a Közgyűlés 2013. november 27. napján KGY …/2013. (XI.27.)számú határozatával elfogadta.


Budapest, 2013. november 27.

 

_____________________


…………………..
Elnök

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyezem Budapesten, 2013. november 27. napján:


dr. Havasi József
ügyvéd

 

 

 
Letölthető dokumentumok:
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
Közhasznú Szervezet | 1119 Budapest, Fehérvári út 47. | Telefon: 06-1-203-3868 | Mobil: 06-30-510-7537